Nemáte zapnutý JavaScript alebo ho Váš prehliadač nepodporuje. Zapnutý javascript je potrebný na správne fungovanie portálu babybazar.sk.

Ak Váš prehliadač nepodporuje JavaScript použite prosím iný (Firefox, Google Chrome, Opera, Internet Explorer).

Všeobecné podmienky

I.ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.Server BabyBazar.sk (ďalej len „server“) je verejný internetový server poskytujúci fyzickým osobám a/alebo právnickým osobám (ďalej len „užívateľ“) rôzne služby.

2.Prevádzkovateľom serveru a poskytovateľom služieb na serveri je spoločnosť BabyBazar.sk s.r.o., so sídlom Vinohradnícka 34/952, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 44 945 809, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín, Oddiel: Vložka č.: 22013/R (ďalej len „prevádzkovateľ“).

3.Povinnosti prevádzkovateľa a používateľov sú uvedené v týchto pravidlách. Používatelia, ktorí nesúhlasia s týmito pravidlami, nesmú využívať služby poskytované prevádzkovateľom na serveri.

II. REGISTRÁCIA POUŽÍVATEĽA

1.Registrácia používateľa na serveri nie je povinná.

2.Informácie, ktoré používateľ vyplní na serveri v registračnom formulári, musia byť v súlade so skutočnosťou.

III. ZRUŠENIE REGISTRÁCIE

1. Registráciu si nemôže zrušiť sám používateľ.

2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zrušiť registráciu alebo zamedziť prístup ktorémukoľvek užívateľovi bez udania dôvodu.

3. Po zrušení registrácie používateľa má prevádzkovateľ právo udržiavať informácie zadané používateľom na server po neobmedzene dlhú dobu (ide najmä o IP adresu počítača a časy prístupov (Logy) používateľa). Po zrušení registrácie používateľa zároveň na serveri zostávajú aj všetky príspevky používateľa, ktoré boli a sú verejne prístupné (ako napríklad príspevky v diskusných fórach, rekacie na články a ďalšie).

IV. SÚKROMIE POUŽÍVATEĽA A SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV.

1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje neposkytovať súkromné údaje používateľa žiadnej tretej strane s výnimkou uvedenou v článku IX. bode 5. týchto Všeobecných podmienok používania.

2. Súkromnými údajmi používateľa sa na účely týchto pravidiel rozumejú všetky údaje, ktoré nie sú verejne prístupné ostatným používateľom. IP adresa počítača a časy prístupov (Logy) používateľa sa nepovažujú za súkromný údaj používateľa.

3. V súlade s ustanovením § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení (ďalej aj ako "zákon o ochrane osobných údajov" v príslušnom gramatickom tvare) týmto ako dotknutá osoba udeľujem spoločnosti BabyBazar.sk s. r. o., zapísanej do Obchodného registra Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 22013/R, IČO: 44 945 809, so sídlom Vinohradnícka 34/952, 915 01 Nové Mesto nad Váhom (ďalej aj ako "prevádzkovateľ" v príslušnom gramatickom tvare) ako prevádzkovateľovi internetovej stránky s adresou domény www.babybazar.sk a zároveň ako prevádzkovateľovi podľa príslušných ustanovení zákona o ochrane osobných údajov výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov o mojej osobe, a to pre účely vytvárania vlastnej evidencie a databázy prevádzkovateľa o klientoch, pre účely zverejnenia mojich osobných údajov najmenej v rozsahu meno, priezvisko, emailová adresa a telefónne číslo verejnosti prostredníctvom internetovej stránky s adresou domény www.babybazar.sk za účelom zabezpečenia mojej možnosti dosiahnutia obchodu a pre účely realizácie marketingovej prezentácie prevádzkovateľa a ním ponúkaných služieb a produktov. Vyhlasujem, že všetky mnou poskytnuté osobné údaje sú prevádzkovateľovi poskytnuté dobrovoľne, slobodne, vážne a bez omylu a že sú úplné a pravdivé. Súhlas udeľujem prevádzkovateľovi na dobu 15 rokov s tým, že si som vedomý/á, že mám právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať.

Zároveň vyhlasujem, že som včas a riadne informovaný/á o spracovávaní mojich osobných údajov. Pre vylúčenie pochybností sa ustanovuje, že zaškrtnutím políčka (checkboxu) označeného „Súhlasím so všeobecnými podmienkami a spracovaním osobných údajov“ ja ako poskytovateľ osobných údajov udeľujem prevádzkovateľovi súhlas vo vyššie uvedenom rozsahu.

V súlade s ustanovením § 15 zákona o ochrane osobných údajov prevádzkovateľ upovedomuje dotknutú osobu, že osobné údaje, ktoré má prevádzkovateľ právo spracovať sú všetky údaje uvedené v registračnom formulári alebo vo formulári pre zadanie konkrétneho inzerátu.

V. POVINNOSTI POUŽÍVATEĽA

1. Používateľ berie na vedomie, že pri využívaní služieb na serveri sa nesmie správať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo so všeobecnou morálkou, a to nesmie žiadnym spôsobom:

 • propagovať násilie a otvorene alebo skrytou formou podnecovať nenávisť na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine;
 • propagovať vojnu alebo opisovať kruté alebo inak neľudské konanie spôsobom, ktorý je ich nevhodným zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním;
 • otvorene alebo skrytou formou propagovať alkohol, alkoholizmus, fajčenie, užívanie omamných látok, jedov a prekurzorov alebo zľahčovať následky užívania uvedených látok;
 • používať vulgarizmy, slovné spojenia alebo iné slovné alebo znakové výrazy, ktorých priamy alebo nepriamy význam je v rozpore so všeobecne akceptovateľnou spoločenskou morálkou a etikou;
 • ohrozovať fyzický, psychický, alebo morálny vývin maloletých, alebo narúšať ich duševné zdravie a emocionálny stav (v čase od 6:00 do 22:00 hod.);
 • odosielať príspevky s erotickým obsahom (v čase od 6:00 do 22:00 hod.);
 • propagovať detskú pornografiu;
 • otvorene alebo skrytou formou propagovať politickú stranu alebo jej predstaviteľov;
 • otvorene alebo skrytou formou poskytovať reklamu, a to akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, akýmkoľvek výrobkom alebo službám;
 • propagovať lieky, ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis a veterinárny lekársky predpis, ktoré obsahujú omamné látky a psychotropné látky, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, a ktoré sa uhrádzajú na základe zdravotného poistenia podľa osobitného predpisu a liekov neregistrovaných v Slovenskej republike, v ktorých je zmienka o účinkoch liekov na liečenie tuberkulózy, prenosných pohlavných chorôb, závažných infekčných chorôb, nádorových chorôb, chronickej nespavosti, chorôb porúch metabolizmu a psychických chorôb;
 • otvorene alebo skrytou formou propagovať zbrane a strelivo, resp. akýmkoľvek spôsobom zbrane a strelivo opisovať;
 • propagovať a uskutočňovať akúkoľvek ďalšiu formu konania, ktoré je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky;
 • uvádzať nepravdivé, neoverené, zavádzajúce alebo klamlivé správy o treťom subjekte, resp. najmä v prípade, ak takéto informácie o treťom subjekte môžu spôsobiť inému subjektu prospech;
 • obchádzať vyššie uvedené zákazy.

2. Používateľ nesmie snažiť brániť v diskusii na serveri ostatným používateľom, prípadne ju narúšať. Používateľ nesmie obťažovať ostatných používateľov.

3. Používateľ nemá za jeho príspevky zverejnené na serveri nárok na žiadnu autorskú odmenu.

4. Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah príspevkov, diskusie a fotografiíí, taktiež nezodpovedá za porušovanie práv duševného vlastníctva ani iných práv používateľmi. Každý používateľ preberá zodpovednosť za svoje príspevky sám a dobrovoľne a súhlasí s tým, že nebude používať služby na serveri na účely, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

5. Používateľ sa nebude pokúšať prihlásiť sa na server ako iný používateľ a ani inak poškodzovať ďalších používateľov alebo iné osoby.

6. Používateľ sa na serveri nesmie registrovať viac ako jeden krát a nesmie používať viac ako jeden prístup!

7. Používateľ nesmie žiadnym spôsobom poškodzovať prevádzkovateľa a jeho dobré meno. Používateľ nesmie ne serveri propagovať služby iných osôb, ktoré sú v priamom alebo nepriamom konkurenčnom vzťahu k prevádzkovateľovi.

8. Je zakázané zadávať duplicitné inzeráty v rámci jedného bazárika!

9. Používateľ súhlasí s tým, že jeho inzerát bude po vložení na babybazar.sk automaticky zverejnený aj na portáli burza.sk, za účelom väčšej propagácie.

10. Užívatelia, ktorí nemajú predplatený účet Silver alebo Gold, nemôžu predávať nový, nenosený, nepoužívaný tovar, ani ponúkať služby za účelom zisku!

11. Užívatelia, ktorí nemajú predplatený účet Gold, nemôžu do inzerátov ani do Podmienok predaja vkladat odkazy na iné weby!

12. Ak si používateľ, ktorý má zaujem o kúpu tovaru vyžiada podklady k platbe a predávajúci mu tieto údaje poskytne, považuje sa to za záväznú objednávku! Kupujúci za zaväzuje uhradiť dohodnutú sumu predávajúcem vopred dodhodnutým spôsobom najneskôr do 5 pracovných dní od obdržania podkladov k platbe ake nebolo vopred dohodnuté inak.

13. Každý Používateľ zodpovedá za to akým spôsobom ponúka služby alebo tovar prostredníctvom portálu BabyBazar.sk. Predaj, ktorý má znaky podnikania môže byť bez príslušného oprávnenia trestným činom nepovoleného podnikania. Takýto predávajúci sú tiež povinní zverejniť všetky informácie o sebe ako predajcovi, ktoré musia byť pravdivé a pravidelne aktualizované.

14. Používateľ súhlasí so zasielaním faktúr s elektronickým podpisom a v elektronickom formáte.

15. Používateľ berie na vedomie, že v prípade porušenia týchto Všeobecných obchodných podmienok a následnom zablokovaní prístupu na portál BabyBazar.sk mu nebude vrátený poplatok za predplatené služby, ak si ich zaplatil a využíval.

VI.PRAVIDLÁ PRE PRIDÁVANIE FOTOGRAFIÍ

1. Používateľ sa zaväzuje, že bude pridávať na server len fotografie, ku ktorým má autorské práva resp. súhlas autora.

2. Používateľ nesmie na server pridávať fotografie, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi a so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, vrátane erotických a pornografických fotografií.

3. Pravidlá pre pridávanie fotografií uvedené v bodoch 1. a 2. sa vzťahujú na všetky fotografie, ktoré používateľ pridáva na server, a to najmä do profilu do inzerátov a do fotoalbumov.

VII. CENA

Používateľ nie je povinný platiť za služby poskytované prevádzkovateľom na serveri, s výnimkou platených služieb, pri ktorých je výslovne uvedená cena.

VIII. REKLAMA NA SERVERI

1. Používateľ sa zaväzuje, že:

 • nebude robiť nič v snahe odstrániť, respektíve zabraňovať zobrazovaniu reklamy na serveri,
 • si nebude vypínať zobrazovanie obrázkov.

2.Používateľ súhlasí s tým, že

 • mu bude zobrazovaná reklama na serveri,
 • mu budú rozposielavané reklamné maily cez vnutorný poštový systém alebo priamo na email (prevádzkovateľ sa zaväzuje posielať max. 1 reklamý email za 1 mesiac).

IX. PRÁVA A POVINNOSTI PREVÁDZKOVATEĽA

1. Prevádzkovateľ nemá voči používateľom alebo tretím osobám v súvislosti so službami poskytovanými na serveri okrem povinností uvedených v týchto pravidlách žiadne iné ďalšie povinnosti.

2. Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah príspevkov, inzerátov a diskusie na serveri a vyhradzuje si právo upraviť alebo odstrániť príspevok podľa vlastného uváženia.

3. Prevádzkovateľ neposkytuje používateľom záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej činnosti a zabezpečenia serveru. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť používateľovi spôsobená v súvislosti s používaním služieb na serveri.

4. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek zrušiť registráciu používateľa, a to aj bez uvedenia dôvodu. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek prerušiť poskytovanie služieb na serveri na dobu určitú, neurčitú alebo navždy. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek odstaviť server, a to aj bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia.

5. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zverejniť na serveri meno, adresu a číslo účtu užívateľa, ktorý inému užívateľovi alebo prevádzkovateľovi servera spôsobí finančnú škodu, alebo inú újmu.

6. V prípade sankcionovania prevádzkovateľa za porušenie povinností používateľa uvedených v týchto pravidlách a všeobecne záväzných právnych predpisoch Slovenskej republiky, berie požívateľ na vedomie, že je povinný nahradiť takto vzniknutú škodu prevádzkovateľovi v celom rozsahu.

X. ZMENA PRAVIDIEL

Používateľ berie na vedomie a súhlasí, že prevádzkovateľ je oprávnený tieto pravidlá kedykoľvek meniť.

XI. DODRŽIAVANIE PRÁVNYCH NORIEM

Používateľ je pri využívaní služieb na serveri povinný dodržiavať právne normy štátu, v ktorom sa nachádza, ako aj právne normy Slovenskej republiky. V prípade porušenia právnych noriem alebo povinností uvedených v týchto pravidlách, môže prevádzkovateľ poskytnúť všetky dostupné informácie o užívateľov (vrátane súkromných údajov používateľa) oprávneným orgánom.

Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať služby. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s tým, že používame súbory cookie. Ďalšie informácie Zatvoriť